Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο "Έγκριση δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δ.Π.Θ.-Υποέργο 9Ακολουθούν 0 αρχεία:
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 9.pdf.pdf


23-09-2019 (skourets)